ในวันที่ 6 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ มอบหมายนายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอมก๋อย และ เทศบาลตำบลอมก๋อย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลอมก๋อย

 

.
.
.